Nieodpłatna pomoc prawna

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje Mieszkańców Jeleniej Góry, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku rozpoczął funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z  ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. (Dz. U z 2015 r.  poz. 1255).

Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Jelenia Góra.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni lub aplikanci na podstawie umów zawartych z Miastem Jelenia Góra.

Na terenie Jeleniej Góry zostały utworzone 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, 
  2. w budynku Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27
  3. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Podgórna 9 - punkt prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra.
  4. w budynku Filii nr 4 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 32 - punkt prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:

 - młodzież do 26 roku życia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielenie świadczenia;

- osoby, które ukończyły 65 lat - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

- osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

- kombatanci - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie zaświadczenia o statusie kombatanta lub statusie osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;

- weterani - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego; 

- osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej;

- kobieta, która jest w ciąży – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

- udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU (kliknij baner)


 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeleniej Górze 

są zlokalizowane w następujących miejscach:

 

 

Punkt pomocy prawnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, czynny:

• poniedziałek od godz. 14.00  do 18.00 – Piotr Stępak – radca prawny 

• wtorek od godz. 12.00 do 16.00 – Marzena Stefaniak – radca prawny 

• środa od godz. 12.00 do 16.00 – Magdalena Kowalczyk – radca prawny

• czwartek od godz. 14.00 do 18.00 – Tomasz Gregier – radca prawny

• piątek od godz. 12.00 do 16.00 – Wojciech Ćwiąkała – radca prawny

 

Punkt pomocy prawnej w budynku Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, czynny: 

• poniedziałek od godz. 9.00 do 13.00 – Matylda Kogut – adwokat

• wtorek od godz. 9.00 do 13.00 – Roksana Dąbrowna-Siofer – adwokat

• środa od godz. 13.00 do 17.00 – Roman Bebak – adwokat

• piątek od godz. 9.00  do 13.00 – Bartosz Rudolf – adwokat

• sobota od godz. 9.00 do 13.00 – Grażyna Kołodziejczak – adwokat

 

Punkt pomocy prawnej prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (KRS nr 0000386088) - w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Podgórna 9, czynny:

• środa od godz. 14.00 do 19.00 – Mariusz Gierus – aplikant adwokacki

• piątek od godz. 10.00 do 15.00 – Mariusz Gierus – aplikant adwokacki

 

Punkt pomocy prawnej prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (KRS nr 0000386088) - w budynku Filii nr 4 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 32, czynny: 

• poniedziałek od godz. 13.00 do 18.00 – Piotr Hejmej – adwokat

• wtorek od godz. 10.00 do 15.00 – Mariusz Gierus – aplikant adwokacki

• czwartek od godz. 13.00 do 18.00 – Matylda Kogut – adwokat

 

Kalendarz FB