Regulamin przewozu

Regulamin przewozu osób i bagażu

Rozdział I

Przepisy ogólne 

§ 1

 

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236z późn. zm.).

2. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z usług przewozowych osób i bagażu podręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o.
w Jeleniej Górze oraz obowiązków Spółki wobec pasażerów.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.        MZK - rozumie się przez to Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze,

2.        Pojeździe - rozumie się przez to autobusy MZK,

3.        Przewozie - rozumie się przez to przewóz osób i bagażu realizowany przez MZK w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915),

4.      Cenniku - rozumie się przez to obowiązujący „Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze” uchwalony przez Radę Miejską Jeleniej Góry.

5.      Opiekunie – rozumie się przez to osobę pełnoletnią towarzyszącą uprawnionej osobie niepełnosprawnej wskazaną przez osobę uprawnioną.

6.      Przewodniku – rozumie się przez to osobę, która ukończyła 13 rok życia, towarzyszącą osobie niepełnosprawnej z tytułu niepełnosprawności narządu wzroku, wg wskazania osoby uprawnionej.

§ 3

1.      Kierujący pojazdami, personel nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności co do czasu odjazdu pojazdu z przystanku, kierunku jazdy, obowiązujących cen i rodzajów biletów, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych itp.

2.      Uwagi i wskazówki kierujących pojazdami oraz personelu nadzoru ruchu i kontrolerów biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

3.      W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności MZK.

4.      W czasie wykonywania obowiązków służbowych kierujący pojazdami oraz kontrolerzy biletów, na żądanie pasażerów, obowiązani są podać swój numer służbowy, a w razie zapytania wskazać miejsce składania skarg i wniosków.

§ 4

1.        MZK nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych uprawnionych organów.

2.        W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii normalnej przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez MZK.

§ 5

1.      Znalazca rzeczy zagubionej w pojeździe oraz urządzeniach związanych z przewozem pojazdami MZK powinien niezwłocznie po znalezieniu przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem lub do biura rzeczy znalezionych znajdującego się w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 145, za pokwitowaniem. W dni robocze po godz. 14:30 i w dni wolne od pracy rzecz znalezioną należy przekazać kierującemu pojazdem lub dyspozytorowi ruchu.

2.      Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy rzecz ta została przekazana do biura rzeczy znalezionych.

 

Rozdział II

Przewóz osób

 

§ 6

1.      Przewóz osób i bagażu podręcznego może odbywać się wyłącznie na podstawie ważnych biletów z nadrukiem „MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze”. Bilet może mieć formę papierową, karty elektronicznej lub krótkiej wiadomości tekstowej na telefonie komórkowym tzw. bilet SMS.

2.      Posługiwanie się biletami bez nadruku „MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze” traktowane jest jak przejazd bez ważnego biletu.

3.      Posługiwanie się biletami o nominale niższym niż określony w cenniku, traktowane jest jako przejazd bez ważnego biletu.

4.      Posługiwanie się okresowym biletem elektronicznym bez dokonania jego aktywacji w kasowniku, traktowane jest jako przejazd bez ważnego biletu.

5.      W okresie 30 dni od daty obowiązywania nowych cen – w punktach obsługi klientów MZK dokonywać można wymiany starych, niewykorzystanych biletów jednorazowych na nowe zgodnie z ich wartością nominalną.

§ 7

1.      Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

2.      Kierujący pojazdem, po wykonaniu obowiązkowych czynności na przystanku końcowym, obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem na przystanek początkowy w celu umożliwienia zajęcia miejsca w pojeździe.

3.      Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia i wyjścia z pojazdu innym pasażerom.

§ 8

1.      Po wejściu do pojazdu pasażer jest zobowiązany do niezwłocznego skasowania biletu, zarejestrowania/aktywowania biletu elektronicznego.

2.      Pasażer nieposiadający ważnego biletu okresowego imiennego lub na okaziciela, czy też dokumentu potwierdzającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego, po wejściu do pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie skasować bilet zakupiony w przedsprzedaży lub zakupić bilet w automacie biletowym znajdującym się w autobusie, nabyć bilet przy pomocy elektronicznej portmonetki dostępnej na bilecie elektronicznym lub przy pomocy aplikacji na telefon komórkowy (bilet SMS), bądź też - w przypadku awarii automatu - zakupić bilet u kierowcy. Przez pojęcie „niezwłocznie” należy rozumieć wykonanie tej czynności jako pierwszej po wejściu do pojazdu.

3.      Kasując bilet jednorazowy zakupiony w przedsprzedaży pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia skuteczności jego skasowania (czytelnego odbicia kodu kasującego).

4.      Rozpoczęcie ważności biletu jednorazowego następuje z chwilą jego skutecznego skasowania. Bilet jest ważny tylko na dany kurs w autobusie, w którym został skasowany.

5.      Rozpoczęcie ważności biletu jednorazowego czasowego przesiadkowego następuje z chwilą jego skutecznego skasowania. Bilet zachowuje swoją ważność od momentu skasowania go przez okres: 30 minut, 45 minut i 60 minut. W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży. 

6.      W przypadku awarii automatu bilety nabywa się u kierującego pojazdem za odliczoną gotówkę w czasie postoju pojazdu na przystanku.

7.      Bilet nabyty w automacie znajdującym się w autobusie bądź bilet nabyty u kierowcy nie podlega kasowaniu.

8.      Bilet nabyty w formie elektronicznej wymaga rejestracji/aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

9.      Brak możliwości zakupu biletu w automacie wewnątrz pojazdu bądź brak odliczonej gotówki na zakup biletu u kierującego pojazdem nie stanowi podstawy do przejazdu bez biletu i traktowane będzie jako przejazd bez ważnego biletu.

§ 9

Podstawą do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych są ważne dokumenty poświadczająceuprawnieniedo takich przejazdów względnie legitymacja poświadczającaposiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych wystawiona przez MZK.

§ 10

Dla bezpieczeństwa, pasażerowie zajmujący miejsca stojące w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

§ 11

1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” powinien uprzedzić o tym fakcie kierującego pojazdem w odpowiednim czasie umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku, poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego „STOP” lub „na żądanie”, a w przypadku braku odpowiedniego przycisku - poprzez zgłoszenie potrzeby zatrzymania kierującemu pojazdem.

2. Kierujący pojazdem obowiązany jest zatrzymać pojazd na przystanku oznaczonym „na żądanie” w każdym przypadku, gdy na przystanku znajdują się osoby oczekujące na przejazd.

§ 12

1.      Ruszenie z przystanku może nastąpić dopiero po uprzednim upewnieniu się przez kierującego pojazdem, że nikt z oczekujących nie wchodzi do pojazdu i nikt z pasażerów nie wychodzi oraz po zamknięciu wszystkich drzwi.

2.      Kierujący pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych - na prośbę osoby niepełnosprawnej obowiązany jest do udzielenia jej pomocy w zajęciu miejsca w pojeździe i jego opuszczeniu.

3.      Niedozwolone jest prowadzenie rozmów z kierującym pojazdem.

§ 13

1.      W pojazdach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:

1)    dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy także kobiet ciężarnych),

2)    dla osób niepełnosprawnych.

2.    Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) „dla osób z dzieckiem na ręku” lub „dla osoby niepełnosprawnej” obowiązany jest zwolnić to miejsce dla osób uprawnionych.

§ 14

Zabrania się pasażerom:

1)      wsiadania (wskakiwania) do pojazdu i wysiadania (wyskakiwania) w czasie jazdy, w czasie zamykania się drzwi pojazdu oraz po sygnale dźwiękowym poprzedzającym zamknięcie drzwi,

2)       otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,

3)      tarasowania drzwi pojazdu,

4)      nieuzasadnionego używania sygnału zatrzymania pojazdu,

5)      wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

6)      zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

7)      spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

8)      grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

9)      spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania tzw. e-papierosów oraz środków odurzających w pojeździe,

10)  wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

11)  prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne upoważnienie,

12)  wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

13)  wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,

14)  zajmowania miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia,

15)  zachowywania się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu,

16)  wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 15

Kierujący pojazdem może odmówić przewozu osób:

1)      nietrzeźwych i zachowujących się agresywnie wobec współpasażerów, kierującego pojazdem, personelu nadzoru ruchu i kontrolerów biletów,

2)      wzbudzających odrazę brudem i niechlujstwem,

3)      mogących zabrudzić innych pasażerów,

4)      niebezpiecznych z innych powodów lub uciążliwych dla pasażerów,

5)      nie przestrzegających postanowień przepisów regulaminu.

§ 16

1.      Osoby, które:

1)      pomimo odmowy przewozu wsiadły do pojazdu,

2)      nie przestrzegają postanowień regulaminu i pomimo upomnienia nie stosują się do wskazówek i żądań kierującego pojazdem, personelu nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów,

  obowiązane są opuścić pojazd na najbliższym przystanku.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierujący pojazdem może zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji albo Straży Miejskiej lub wezwać Policję albo Straż Miejską, za pośrednictwem dyspozytora.

3.      Pasażerowi w przypadku, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu.

§ 17

Pasażer ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub nieuzasadnionego użycia innych urządzeń będących na wyposażeniu pojazdu (środków gaśniczych, awaryjnego otwierania drzwi, młotków do rozbijania szyb i innych) stwarzających zagrożenie dla innych pasażerów, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

§ 18

Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy:

1)      prowadzenia rozmów,

2)      spożywania posiłków,

3)      picia napojów,

4)      palenia tytoniu i używania tzw. e-papierosów.

 

Rozdział III

Rodzaje biletów

§ 19

Stosowane są następujące rodzaje biletów:

1)      jednorazowe:

-        jednokrotnego kasowania – dostępne w przedsprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej oraz w stacjonarnych automatach biletowych,

-        nie wymagające kasowania – dostępne w mobilnych automatach biletowych, za pośrednictwem Elektronicznej Portmonetki na bilecie elektronicznym oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego (bilet SMS),

2)  czasowe przesiadkowe ważne przez 30, 45 lub 60 minut:

-        jednokrotnego kasowania – dostępne w przedsprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej oraz w stacjonarnych automatach biletowych,

-        nie wymagające kasowania – dostępne w mobilnych automatach biletowych, za pośrednictwem Elektronicznej Portmonetki na bilecie elektronicznym oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego (bilet SMS),

3) całodzienne EURO-NYSA:

-        pojedynczy,

-        dla małych grup (do 5 osób),

4) okresowe:

-        imienne,

-        na okaziciela.

§ 20

 

1.      Bilet jednorazowy jest ważny tylko w tym autobusie, w którym został skasowany lub zakupiony.

2.      Bilety jednorazowe czasowe przesiadkowe, całodzienne EURO – NYSA oraz bilety okresowe, w okresie swojej ważności uprawniają do przejazdów autobusami różnych linii.

§ 21

1.      Osoba pełnoletnia podróżująca na bilecie całodziennym EURO-NYSA może przewozić bezpłatnie jedno dziecko w wieku do 6 lat.

2.      W przypadku biletu zbiorowego (do 5 osób) EURO-NYSA podróżujący wspólnie pasażerowie, wśród których jest choć jedna osoba pełnoletnia, mogą przewozić bezpłatnie jedno dziecko w wieku do lat 6.

§ 22

Ceny wszystkich biletów określone są w aktualnie obowiązującym cenniku.

Rozdział IV

Elektroniczne bilety okresowe imienne i na okaziciela

§ 23

1.      Biletokresowyimienny i na okaziciela dostępny jest w formie biletu elektronicznego lub w formie biletu SMS.

2.      Elektroniczny bilet okresowy bez dokonanej aktywacji jest nieważny a przejazd na podstawie nieaktywnego biletu traktowany jest jako przejazd bez ważnego biletu.

§ 24    

Posiadacze biletów okresowych miesięcznych, na dowolną liczbę dni, imiennych i na okaziciela mogą korzystać z przejazdów autobusami linii nocnych.

§ 25

Stosowane są następujące rodzaje biletów okresowych imiennych i na okaziciela:

-          bilety normalne ważne we wszystkie dni miesiąca,

-          bilety normalne ważne od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych,

-          bilety ulgowe (ustawowe i lokalne) ważne we wszystkie dni miesiąca,

-          bilety ulgowe (ustawowe i lokalne) ważne od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych,

-          bilety normalne na dowolną liczbę dni (w zakresie od 6 do 90 dni),

-          bilety ulgowe (ustawowe i lokalne) na dowolną liczbę dni (w zakresie od 6 do 90 dni),

-          bilety semestralne – tylko imienne,

-          bilety wakacyjne – tylko imienne.

-          Bilety z ulgą 95 % - tylko imienne,

-          Bilety na podstawie Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny – tylko imienne.

§ 26

1. Wymienione w § 25 rodzaje biletów okresowych są ważne na wszystkich liniach normalnych w strefie opłat:

1) miasta Jelenia Góra (bilet miejski),

2) określonej gminy (bilet gminny),

3) wszystkich stref opłat (cała sieć).

2. Nadanie ważności biletów okresowych na okaziciela miesięcznych i na dowolną liczbę dni następuje z chwilą ich aktywowania poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika.

3. Rozpoczęcie ważności biletu SMS następuje z chwilą dokonania zakupu biletu.

§ 27

1.    Elektroniczne bilety okresowe imiennei na okazicielawystawiają Punkty Obsługi Klienta MZK na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

2.    Elektroniczny bilet okresowy zawiera następujące dane:

1)    nazwisko i imię,

2)    miejsce zamieszkania i adres,

3)    nr kolejny biletu,

4)    nr PESEL,

5)    zdjęcie - w przypadku biletu okresowego imiennego,

6)    rodzaj uprawnienia do przejazdu.

Rozdział V

Bilety okresowe na okaziciela 1 lub 2 dniowe

§ 28

1.    Biletami okresowymi na okaziciela są bilety wieloprzejazdowe normalne i ulgowe (ustawowe i lokalne) na 1 lub 2 kolejne dni ważne w strefie opłat miasta Jelenia Góra lub we wszystkich strefach opłat,

2.    Rozpoczęcie ważności biletów okresowych na okaziciela ważnych 1 lub 2 kolejne dni następuje z chwilą nabycia biletu a kończy się o godzinie 24:00 w ostatnim dniu ważności biletu (w przypadku rozpoczęcia jazdy kursem rozpoczynającym się po
godz. 23:00 bilet jest ważny do końca kursu).

Rozdział VI

Przewóz bagażu podręcznego, rowerów i zwierząt

§ 29

Przedmioty przewożone w autobusach nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi oraz stwarzać możliwość wyrządzenia szkody pasażerom lub kierowcy a także przeszkadzać im
i narażać na niewygody.

§ 30

Nie podlega opłacie za bagaż przewóz:

1). bagażu podręcznego bez względu na rozmiary, o ile istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, że nie utrudnia przejścia i nie przeszkadza innym pasażerom, nie naraża ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo, jest trzymany przez pasażera w ręku lub na kolanach, nie wymaga dla jego umieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą pasażer ma do dyspozycji nad i pod miejscem, które zajmuje, ani w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu,

2). plecaka ze stelażem - bez względu na wymiary,

3). wózka dziecięcego, gdy wózek przewozi osoba podróżująca z dzieckiem w wieku
do 4 lat,

4). wózka inwalidzkiego, na którym przemieszcza się inwalida,

5). instrumentu muzycznego, sztalugi malarskiej, tuby przewożonej przez ucznia lub studenta - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

6). małego zwierzęcia domowego trzymanego na rękach,

7). psa przewodnika, towarzyszącego osobie niewidomej oraz psa asystenta, towarzyszącego osobie niepełnosprawnej ruchowo.

§ 31

Małe zwierzęta domowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu) mogą być przewożone w odpowiednim opakowaniu (w koszach, skrzyniach, klatkach), zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody podróżnym lub zanieczyszczeniem pojazdu.

§ 32

Pasażer na żądanie współpasażerów, kierującego pojazdem lub kontrolera biletów powinien zdjąć z pleców plecak, torbę, worek lub inny bagaż podręczny.

§ 33

Za każdy przewożony rower lub zwierzę, pasażer obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości odpowiadającej cenie normalnego biletu jednorazowego jednokrotnego kasowania.

§ 34

1. Opłacie za bagaż, w wysokości określonej w § 11 Cennika, podlegają:

- większe psy, przewożone na zasadach określonych w pkt 2,

- rowery, przewożone na zasadach określonych w § 35.

2. Dopuszcza się do przewozu większe psy przy zachowaniu następujących warunków:

 1) jeden pies pod opieką pełnoletniego pasażera,

 2) przewożący psa posiada jego aktualne świadectwo szczepienia,

 3) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.

§ 35

1) Rowery można przewozić na wszystkich liniach we wszystkie dni tygodnia.

2) Rowery mogą być przewożone pod warunkiem, że wielkość pojazdu oraz liczba przebywających w nim pasażerów nie będzie ograniczała swobodnego ustawienia roweru.

3) Rower w pojeździe powinien zostać unieruchomiony i umieszczony na miejscu przeznaczonym na wózek dziecięcy lub inwalidzki, a jeżeli w pojeździe pojawi się pasażer z ww. wózkiem, miejsce to należy natychmiast udostępnić, nawet jeśli wymaga to opuszczenia pojazdu. 

4) Pasażer przewożący rower zobowiązany jest do unieruchomienia go podczas trwania całego przejazdu w szczególności poprzez zabezpieczenie przed przemieszczeniem, przewróceniem oraz przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem ciała lub mienia pozostałych pasażerów, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem pojazdu, narażeniem pozostałych pasażerów na dyskomfort lub ograniczenie im swobody poruszania się po pojeździe.

5) Pasażer z rowerem wchodzący oraz wychodzący z pojazdu zobowiązany jest uczynić to jako ostatni.

§ 36

Nie wolno przewozić:

1) przedmiotów nie będących bagażem (zasady przewożenia bagażu określone są
w Rozdziale VI),

2) niebezpiecznych ostrych narzędzi, białej broni i innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla innych pasażerów,

3) otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.,

4) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych przedmiotów i materiałów niebezpiecznych,

5) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pasażerów lub uciążliwych z innych powodów,

6) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, jak piły, biała broń lub kosy),

7) nabitej broni, za wyjątkiem osób pełniących służbę publiczną lub wojskową w czasie przejazdu służbowego. Nabita broń w tym przypadku musi być odpowiednio zabezpieczona.

§ 37

Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

Rozdział VII

Kontrola biletów

§ 38

1.      MZK jest uprawniony do kontroli biletów i pobierania opłat dodatkowych.

2.      Uprawnienie to MZK może przekazać: przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną lub prawną.

3.      Osobami uprawnionymi do kontroli biletowej i dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy, posiadający aktualny, ważny identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym.

§ 39

1.    Pasażer, podczas kontroli biletów obowiązany jest okazać ważny bilet (w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego bilet wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdu ulgowego), a osoba korzystająca z przejazdu bezpłatnego dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego.

2.    W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu bądź przewozu bagażu podlegającego opłacie bez właściwego biletu: MZK lub podmioty przez niego upoważnione pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową (określone w cenniku) albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

§ 40

1.    Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go lub wręczać na żądanie osób uprawnionych do kontroli biletów.

2.    Bilety jednorazowe jednokrotnego kasowania z oberwanymi grzbietami (skrócone) są nieważne.

§ 41

1.    Pasażer, który podczas kontroli biletów nie może okazać ważnego biletu za przejazd (przewóz bagażu) lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego, obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowej i opłaty dodatkowej w wysokości określonej w cenniku.

2.    W przypadku nie uiszczenia wymaganych opłat kontroler żąda od pasażera okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie sporządza wezwanie do zapłaty.

3.    W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu kontroler ma prawo ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolującego.

4.    Jeśli w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, zachodzi konieczność zatrzymania lub zmiany trasy autobusu pasażer, z którego przyczyny to nastąpiło obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową określoną w cenniku.

5.    Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny. Orzekanie następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 42

1.    Pasażer ma prawo wniesienia w formie pisemnej odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty doręczenia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty. Odwołania złożone po tym terminie nie są rozpatrywane.Odwołanie składane jest w siedzibie podmiotu przeprowadzającego kontrolę.

2.    W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania przez podmiot dokonujący kontroli pasażer ma prawo wniesienia odwołania do Prezesa MZK w ciągu 7 dni od daty otrzymania negatywnego stanowiska podmiotu kontrolującego.

3.    Złożenie odwołania nie wstrzymuje biegu terminu zapłaty opłaty dodatkowej, określonego na wezwaniu.

§ 43

Bilety lub legitymacje, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane (podrobione lub przerobione), kontroler biletów zatrzymuje za pokwitowaniem, w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 44

W przypadku częściowego wykorzystania biletu pasażerowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystane przejazdy.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 45

1.      Odwołania i wyjaśnienia w sprawach związanych z kontrolą biletów przyjmują: w miejscu siedziby Dyrektorzy Firm uprawnionych do kontroli biletowych w autobusach MZK oraz Kierownik Działu Eksploatacji MZK ul. Wolności 145 w dni robocze w godz. 800-1400.

2.      Prezes Zarządu MZK przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 930 - 1200 w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 145.

3.      Kierownicy działów przyjmują osoby składające skargi i wnioski w dni robocze w godz. 800- 1400.

4.      Skargi i wnioski związane z wykonywaniem usług przewozowych tj. realizacja rozkładów jazdy, praca kierowców, czystość w pojazdach, ekspozycja rozkładów jazdy itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, faxem, lub ustnie do MZK.

5.      Skargi i wnioski związane z funkcją organizatora publicznego transportu zbiorowego tj. zmiany w rozkładach jazdy, zmiany tras linii, cennika, stanu technicznego wiat przystankowych oraz skargi i wnioski dotyczące czystości przystanków i wiat przystankowych należy kierować do Urzędu Miasta Jelenia Góra Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Sudecka 29.

6.      Pasażerom przysługuje prawo składania skarg i reklamacji w związku z realizacją przewozów przez MZK, bezpośrednio do Prezydenta Miasta Jelenie

§ 46

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują w szczególności właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

§ 47

Regulamin przewozu osób i bagażu podręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązuje po jego zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

 

Kalendarz FB