Władze Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry - Jerzy Łużniak

Zastępca Prezydenta Miasta - Piotr Paczóski

Sekretarz Miasta - Mirosława Dzika

Skarbnik Miasta - Janina Nadolska

Jerzy Łużniak był Radnym Miejskim od 1998 roku. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Od połowy 2009 roku Wicemarszałek i Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny m. in. za politykę zdrowotną i infrastrukturę. 18 lutego 2014 roku ponownie objął obowiązki Zastępcy Prezydenta Miasta. W dniu 4 listopada 2018 roku w wyborach samorządowych został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Piotr Paczóski oficjalnie objął obowiązki Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w dniu 29 czerwca 2016 roku. Od grudnia 2014 roku Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Jako Zastępca Prezydenta odpowiada m. in. za politykę zdrowotną, sprawy społeczne i mieszkaniowe oraz edukację.

Sprawuje nadzór nad działaniem i prawidłowym wykonywaniem zadań Urzędu oraz nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością w Urzędzie. Sekretarz Miasta nadzoruje bieżącą działalność wydziałów i wyodrębnionych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych Miasta.

Janina Nadolska nadzoruje zadania w zakresie gospodarki finansowej Miasta, a w szczególności: opracowywanie projektów budżetu Miasta oraz nadzór nad ich wykonaniem, nadzór nad opracowywaniem sprawozdań finansowych, prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych.

 

Kalendarz FB