Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1363) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konursowej

 

 

Grupa:

 

Kalendarz FB